Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Burgemeester Hogguerstraat 957 in Amsterdam 1064 EE

Burgemeester Hogguerstraat 957

1064 EE Amsterdam
Vraagprijs € 305.000,- k.k.

Omschrijving

** English text down below **

Comfortabel VIER kamer appartement met een woonoppervlakte van circa 78 m2 op de vijfde verdieping aan de immer populairder wordende Burgemeester Hogguerstraat.

De locatie is uniek. Het appartement grenst direct aan de Sloterplas en het Sloterpark.
Je hoeft maar de straat over te steken en je kunt naar hartelust door het groen wandelen,...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 78 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text down below **

Comfortabel VIER kamer appartement met een woonoppervlakte van circa 78 m2 op de vijfde verdieping aan de immer populairder wordende Burgemeester Hogguerstraat.

De locatie is uniek. Het appartement grenst direct aan de Sloterplas en het Sloterpark.
Je hoeft maar de straat over te steken en je kunt naar hartelust door het groen wandelen, fietsen of zwemmen.
Het Sloterparkbad of het gezellige Sloterstrand met een aangrenzend restaurant, een roei- en kano club en een jachthaventje met terras liggen op loopafstand van de woning!

Naar Plein 40-45 fiets je in 5 minuten voor de dagelijkse boodschappen.

OMGEVING EN COMPLEX
Het appartementencomplex heeft een afgesloten entree.
De separate berging is gelegen in de onderbouw.
Het complex is gebouwd in 1965, telt dertien woonlagen die bereikbaar zijn met lift en beschikt over een behulpzame en actieve huismeester.

De wijk Slotermeer is goed bereikbaar door openbaar vervoer (tram, bus, metro) en de uitvalswegen (ring A-10) bevinden zich op korte afstand.
De wijk kenmerkt zich door laagbouw, afwisselend met flatgebouwen met daar tussen veel groenvoorzieningen en in dit geval ook de Sloterplas met zijn vele recreatiemogelijkheden.

INDELING
Begane grond: gezamelijke (afgesloten) entree, bergingen, trappenhuis, lift.
Vijfde verdieping: meterkast op de gang, entree, tochtportaal, hal, badkamer, toilet, berging, keuken, twee slaapkamers aan de achterzijde, waarvan één met toegang tot het balkon, woonkamer met toegang tot het balkon, slaapkamer aan de galerijzijde.
Door de gehele woning zijn houten en deels ijzeren kozijnen gerealiseerd met enkele beglazing.

Woonkamer en keuken
De woonkamer geeft toegang tot het balkon op het westen. De woonkamer heeft een oppervlakte van circa 18,5m2. De woonkamer kan eventueel door het samenvoegen van een van de slaapkamers ook vergroot worden tot circa 31m2.
De keukenruimte bevindt zich aan de galeriezijde en is voorzien van een eenvoudige keukenblok is.

Slaapkamers
Thans zijn er drie slaapkamers in het appartement aanwezig met respectievelijk oppervlakten van 12m2, 8m2 en 12,5m2.

Badkamer
De eenvoudige badkamer is uitgerust met een wastafel en een ligbad. Het toilet is separaat en bevindt zich in de hal.

Buitenruimte
Vanuit het appartement en het balkon heb je zicht op de Sloterplas en het groen. Het balkon heeft een oppervlakte van 12 m2 en ligt over de gehele breedte van het appartement. Een heerlijke plek om even bij te komen na je werk.

Berging
In de onderbouw van het complex is een berging gelegen.

Parkeren
Het is mogelijk de auto middels een bewoners vergunning (kosten: € 55,- per jaar) voor de deur van het complex te parkeren. Bezoekers kunnen kosteloos middels een blauwe schijf/zone parkeren.

Servicekosten
De servicekosten bedragen voor dit appartement € 168,82 per maand.
Dit bedrag is exclusief een voorschot op de stookkosten. In de servicekosten zijn o.a. de kosten voor de opstalverzekering verwerkt, de kosten van de administrateur, de kosten voor groot onderhoud & schoonmaak van het complex en de kosten van de huismeester.

Stookkosten
Het maandelijkse voorschot voor de stookkosten bedraagt € 85,- per maand. Eenmaal per jaar worden de stookkosten verrekend met de betaalde voorschotten. De appartementen worden verwarmd door middel van centrale blokverwarming.

Technische installaties
Verwarming: Middels centrale blokverwarming.
Warm Water: Middels de centrale voorziening.

Erfpacht
Het complex is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht door de gemeente Amsterdam, de canon bedraagt € 80,30 per jaar, de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van 1955 zijn van kracht.

Vanaf 2035 zal (bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2019) de canon € 107 per jaar + inflatie in 2019 (excl. notariskosten) gaan bedragen.
Eeuwigdurend de erfpacht afkopen is bij een overstap in 2019 mogelijk tegen een richtbedrag van € 2.905 - (excl.notariskosten).

Indien je het huidige en het eeuwigdurende tijdvak wenst af te kopen (je betaalt nooit meer erfpacht) bedraagt de richtprijs op basis van een overstap in 2019 € 3.834,-

Deze bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de rekentool van de Gemeente Amsterdam.
Er kunnen geen rechten aan de uitkomsten van deze rekentool worden ontleend.

Beheer
Het beheer en de administratie wordt verzorgd door de firma Intrema.
Er wordt minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering belegd. De VVE stukken zijn op kantoor beschikbaar.

Bouw- en Woningtoezicht
Navraag bij de afdeling BWT heeft geen nadelige informatie opgeleverd.

Energie (EPA)
Verkoper overhandigt bij verkoop een energielabel aan de nieuwe eigenaar.

Roerende Zaken
Conform de ingevulde Lijst van Zaken.

Oplevering en bijzonderheden:
De oplevering vindt plaats in overleg.
In de koopakte worden de volgende clausules opgenomen namens de verkopende partij:
een ouderdomsclausule, een asbest clausule en de vermelding dat de verkopende partij nimmer zelf in de woning heeft gewoond (beleggingsmaatschappij).

Tevens wordt er gewerkt met een vaste notaris voor de overdracht van deze woning, zijnde kantoor Dentons, gevestigd te Amsterdam.
De koopakte wordt aan de hand van het NVM model opgesteld.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

**English text**
Comfortable FOUR room apartment with a living space of approximately 78 m2 located on the fifth floor on the ever more popular Burgemeester Hogguerstraat.
 
The location is unique. The apartment is directly adjacent to the Sloterplas and Sloterpark.
The Sloterparkbad or the cozy Sloterstrand with an adjacent restaurant, a rowing and canoe club with marina and a terrace are within walking distance of the house!
 
You can cycle to Plein 40-45 in 5 minutes for your daily shopping.
 
ENVIRONMENT AND COMPLEX
The apartment complex has a closed entrance.
The separate storage room is located in the basement.
The complex was built in 1965, has 13 floors that can be reached by elevator and has a helpful and active caretaker.
 
The Slotermeer district is easily accessible by public transport (tram, bus, metro) and the roads (ring A-10) are a short distance away.
The district is characterized by low-rise buildings, alternating with apartment buildings with many green spaces in between and in this case also the Sloterplas with its many recreational opportunities.
 
LAYOUT
Ground floor: common (closed) entrance, storage rooms, staircase, elevator.
Fifth floor: meter cabinet in the hallway, entrance, tour portal, hall, bathroom, toilet, storage room, kitchen, two bedrooms at the rear, one with access to the balcony, living room with access to the balcony, bedroom on the front side.
Throughout the entire house, wooden and partly iron frames have been realized with single glazing.
 
Living room and kitchen
The living room gives access to the balcony facing west. The living room has an area of ??approximately 18.5 m2. The living room can also be enlarged to approximately 31m2 by merging one of the bedrooms.
The kitchen space is located on the front side and is equipped with a simple kitchen block.

Bedrooms
There are currently three bedrooms in the apartment with respectively surfaces of 12 m2, 8 m2 and 12.5 m2.

Bathroom
The simple bathroom is equipped with a sink and a bathtub. The toilet is separate and is located in the hall.
 
Outdoor space
From the apartment and the balcony you have a view on to the Sloterplas and the greenery. The balcony has an area of ??12 m2 and is located over the entire width of the apartment. A wonderful place to relax after work.
  
Storage room
A storage room is located in the basement of the complex.
  
Parking
It is possible to park the car in front of the door of the complex by means of a residents permit (costs: € 55 per year). Visitors can park for free through a blue disc / zone.
  
Service fee
The service costs for this apartment are € 168.82 per month.
This amount does not include an advance on heating costs yet. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker.
 
Heating costs
The monthly advance for the heating costs is € 85 per month. Once a year the heating costs are settled with the paid advances. The apartments are heated by central block heating.
  
Technical installations
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.
  
Ground lease
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam, the ground lease is € 80.30 per year, the General Provisions for continuous lease of 1955 are applicable.
  
From 2035 (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the rent will amount to € 107,- per year + inflation in 2019 (excluding notary fees).
Buying the ground lease forever is possible with a switch in 2019 at a target amount of € 2.905 - (excl. Notary fees).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay any ground lease anymore), the target price based on a switch in 2019 is € 3.834.
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool.
  
Management
The management and administration is provided by the company Intrema.
A member meeting is convened at least once a year. The VVE documents are available at our office.
  
Building and house supervision
Checking with the BWT department did not provide any adverse information.
  
Energy (EPA)
The seller hands an energy label to the new owner upon sale.
  
Movable Affairs
In accordance with the completed List of Affairs.

Delivery and details:
The delivery takes place in consultation.
In the deed of sale the following clauses are included on behalf of the selling party:
an age clause, an asbestos clause and the statement that the selling party has never lived in the home himself (investment company).

We also work with a permanent notary for the transfer of this property, being the Dentons office, located in Amsterdam.
The purchase deed is drawn up on the basis of the NVM model.
Comfortable FOUR room apartment with a living space of approximately 78 m2 located on the fifth floor on the ever more popular Burgemeester Hogguerstraat.
 
The location is unique. The apartment is directly adjacent to the Sloterplas and Sloterpark.
The Sloterparkbad or the cozy Sloterstrand with an adjacent restaurant, a rowing and canoe club with marina and a terrace are within walking distance of the house!
 
You can cycle to Plein 40-45 in 5 minutes for your daily shopping.
 
ENVIRONMENT AND COMPLEX
The apartment complex has a closed entrance.
The separate storage room is located in the basement.
The complex was built in 1965, has 13 floors that can be reached by elevator and has a helpful and active caretaker.
 
The Slotermeer district is easily accessible by public transport (tram, bus, metro) and the roads (ring A-10) are a short distance away.
The district is characterized by low-rise buildings, alternating with apartment buildings with many green spaces in between and in this case also the Sloterplas with its many recreational opportunities.
 
LAYOUT
Ground floor: common (closed) entrance, storage rooms, staircase, elevator.
Fifth floor: meter cabinet in the hallway, entrance, tour portal, hall, bathroom, toilet, storage room, kitchen, two bedrooms at the rear, one with access to the balcony, living room with access to the balcony, bedroom on the front side.
Throughout the entire house, wooden and partly iron frames have been realized with single glazing.
 
Living room and kitchen
The living room gives access to the balcony facing west. The living room has an area of ??approximately 18.5 m2. The living room can also be enlarged to approximately 31m2 by merging one of the bedrooms.
The kitchen space is located on the front side and is equipped with a simple kitchen block.

Bedrooms
There are currently three bedrooms in the apartment with respectively surfaces of 12 m2, 8 m2 and 12.5 m2.

Bathroom
The simple bathroom is equipped with a sink and a bathtub. The toilet is separate and is located in the hall.
 
Outdoor space
From the apartment and the balcony you have a view on to the Sloterplas and the greenery. The balcony has an area of ??12 m2 and is located over the entire width of the apartment. A wonderful place to relax after work.
  
Storage room
A storage room is located in the basement of the complex.
  
Parking
It is possible to park the car in front of the door of the complex by means of a residents permit (costs: € 55 per year). Visitors can park for free through a blue disc / zone.
  
Service fee
The service costs for this apartment are € 168.82 per month.
This amount does not include an advance on heating costs yet. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker.
 
Heating costs
The monthly advance for the heating costs is € 85 per month. Once a year the heating costs are settled with the paid advances. The apartments are heated by central block heating.
  
Technical installations
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.
  
Ground lease
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam, the ground lease is € 80.30 per year, the General Provisions for continuous lease of 1955 are applicable.
  
From 2035 (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the rent will amount to € 107,- per year + inflation in 2019 (excluding notary fees).
Buying the ground lease forever is possible with a switch in 2019 at a target amount of € 2.905 - (excl. Notary fees).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay any ground lease anymore), the target price based on a switch in 2019 is € 3.834.
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool.
  
Management
The management and administration is provided by the company Intrema.
A member meeting is convened at least once a year. The VVE documents are available at our office.
  
Building and house supervision
Checking with the BWT department did not provide any adverse information.
  
Energy (EPA)
The seller hands an energy label to the new owner upon sale.
  
Movable Affairs
In accordance with the completed List of Affairs.

Delivery and details:
The delivery takes place in consultation.
In the deed of sale the following clauses are included on behalf of the selling party:
an age clause, an asbestos clause and the statement that the selling party has never lived in the home himself (investment company).

We also work with a permanent notary for the transfer of this property, being the Dentons office, located in Amsterdam.
The purchase deed is drawn up on the basis of the NVM model.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 305.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwperiode 1960-1970 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht en beschutte ligging Indeling Woonoppervlakte 78 m² Gebouwgebonden buitenruimte 12 m² Overige inpandige ruimte 1 m² Externe bergruimte 5 m² Inhoud 249 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 5e woonlaag Balkon Ja Energie Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming en stadsverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Beschermd stads- of dorpsgezicht Onderhoud binnen Redelijk tot goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 168,82 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Sloten Noord Holland Sectie D Perceelnummer 5744 Index A59 Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Lasten € 80,30 per jaar
Route van naar Burgemeester Hogguerstraat 957, 1064 EE Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring