Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Bilderdijkkade 50 C8 in Amsterdam 1053 VN

Bilderdijkkade 50 C8

1053 VN Amsterdam
Vraagprijs € 800.000,- k.k.

Omschrijving

** English text below**

Spectaculair onder architectuur gebouwd nieuwbouw-appartement met LOFT uitstraling (opp. 100 m2) met een lift, aan weerszijde van het appartement een balkon, twee slaapkamers en een eigen parkeerplaats (€ 70.000,- k.k.) in het recent opgeleverde complex "Mijn Grachtenpand" in het hart van Oud West aan een fantastische locatie aan de Bilderdijkkade.
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 2018 Woonoppervlakte 100 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text below**

Spectaculair onder architectuur gebouwd nieuwbouw-appartement met LOFT uitstraling (opp. 100 m2) met een lift, aan weerszijde van het appartement een balkon, twee slaapkamers en een eigen parkeerplaats (€ 70.000,- k.k.) in het recent opgeleverde complex "Mijn Grachtenpand" in het hart van Oud West aan een fantastische locatie aan de Bilderdijkkade.

Een rustige ligging met alle hotspots, restaurants, café's en terassen in de directe nabijheid, het Hallencomplex, met de bibliotheek, bioscoop de Filmhallen en de Kanarieclub. In de buurt zijn er diverse speciaalzaakjes en supermarkten. Het is mogelijk om voor de deur van het appartement een eigen bootje aan te leggen.

De woning is met een EPC van 0,15 nagenoeg energie-neutraal, wat wordt gerealiseerd middels zonnepanelen, WTW waterinstallatie, Hotfill installatie en driedubbel HR +++ glas en vloerverwarming met aparte instelbare zones door het gehele appartement.

Indeling:
Gezamelijke entree op de begane grond, ontvangsthal, toegang tot de bergingen en de garage, lift.
Derde verdieping; entree naar het appartement, hal, twee slaapkamers, berging, toiletruimte, badkamer, woonkamer opgedeeld in een eetkamer en een zitkamer, moderne open keuken tussen de eet- en de woonkamer in, twee balkons aan de voorzijde van het appartement, zonne-terras op het westen.

Woonkamer en keuken:
De woonkamer is opgedeeld in een eet- en een zitkamer gedeelte. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de lichte en ruime eetkamer met een balkon en een fijn uitzicht over het water van de Bilderdijkkade. De zitkamer, met toegang tot het zonnige terras is op het westen gelegen en hierdoor aangenaam licht.

De moderne en strakke mat lichtgrijze (sterling grey) SIEMATIC keuken bevindt zich "tussen" de eet- en de zitkamer. De keuken is uitgerust met grote praktische laden, een wit/ecru kleurig natuurstenen werkblad en SIEMENS inbouwapparatuur, waaronder een wasemkap, een keramische kookplaat, een vaatwasser, een koel-vries combinatie, een quooker en een oven / magnetron.

Slaapkamers:
In het appartement bevinden zich twee slaapkamers, beide kamers geven toegang tot een balkon. De master bedroom bevindt zich aan de voorzijde van het appartement, de kleinere slaapkamer is aan de achterzijde gelegen en geeft uitzicht op de gemeenschappelijke binnentuin.

Buitenruimte
Het appartement is aan de voorzijde uitgerust met twee balkons gelegen op het oosten en een zonneterras (11 m2) aan de achterzijde met ligging west.
Vanuit het appartement aan de achterzijde is er zicht op de gemeenschappelijk tuin die voor elke bewoner van het complex vrij toegankelijk is.

Berging
In de onderbouw van het complex is een eigen berging gelegen.

Servicekosten
De servicekosten bedragen voor dit appartement € 215,- per maand. Dit bedrag is exclusief een voorschot van € 60,- op de stookkosten. In de servicekosten zijn o.a. de kosten voor de opstalverzekering verwerkt, de kosten van de administrateur, de kosten voor groot onderhoud & schoonmaak van het complex. Energie wordt bevoorschot, apart van de servicekosten.

Technische installaties
Verwarming: Middels centrale en duurzame blokverwarming.
Warm Water: Middels de centrale voorziening.

Erfpacht
Het complex is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht door de gemeente Amsterdam. De canon voor deze woning bedraagt thans € 2158,- per jaar. De canon voor de garage is afgekocht tot 2066. De vaste canon voor de woning is uitgegeven voor tien jaar, in 2026 volgt indexering. De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht van 2000 zijn van kracht.

Beheer
Het beheer en de administratie wordt professioneel verzorgd.
Er wordt minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering belegd. Alle VVE stukken zijn bij ons op kantoor beschikbaar.

Bouw- en Woningtoezicht
Navraag bij de afdeling BWT heeft geen nadelige informatie opgeleverd.

Energie (EPA)
Verkoper overhandigt bij verkoop een energielabel.

Roerende Zaken
Conform de ingevulde Lijst van Zaken.

Oplevering:
De oplevering vindt plaats in overleg, doch niet eerder dan november 2019.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

Bijzonderheden:
- Vraagprijs parkeerplek € 70.000,- k.k.
- Oplevering medio november 2019;
- 100 m² woonoppervlakte (NEN-certificaat aanwezig);
- Aan het water van de Bilderdijkkade;
- Plafonds van 2.70 meter hoog;
- Zeer hoogwaardige afwerking;
- Royale woonkamer opgedeeld in een eetkamer en een zitkamer;
- Twee ruime slaapkamers;
- Berging in het complex;
- Door het hele appartement bevindt zich een fraaie visgraat parket vloer met vloerverwarming;
- Alle wanden en plafonds zijn gestukadoord en geverfd en voorzien van een lichtplan (inbouwspots);
- Volledig geïsoleerd en voorzien van triple HR-glas;
- Het pand is voorzien van zonnepanelen;
- Maandelijkse servicekosten exclusief voorschot stookkosten bedraagt € 207,-
- Jaarlijkse erfpacht voor de woning bedraagt € 2158,- (financieel aftrekbaar); de canon voor de garage is afgekocht.

**English test**
Spectacular newly built apartment with LOFT appearance (surface 100 m2) including an elevator, a balcony on both sides of the apartment, two bedrooms and a private parking space (€ 70.000,- ) in the recently completed complex "My Canal House" in the heart of Old West on a fantastic location along the Bilderdijkkade.

A quiet location with all hotspots, restaurants, cafes and terraces in the immediate vicinity, "the Hallen" complex with the library, the Filmhallen cinema and the Canary Club. In the neighborhood there are various specialty shops and supermarkets. It is possible to place your own boat right in front of the apartment.

With an EPC of 0.15, the house is energy-neutral (solar panels, WTW water installation, Hotfill installation and triple HR +++ glass and underfloor heating with separate adjustable zones throughout the entire apartment).

Layout:
Shared entrance on the ground floor, lobby, access to the storage rooms and the garage, elevator.
Third floor; entrance to the apartment, hall, two bedrooms, storage room, toilet, bathroom, living room divided into a dining room and a living room, modern open kitchen in between the dining and living room, two balconies at the front of the apartment, sunny terrace facing West.

Living room and kitchen:
The living is divided into a dining area (located at the front of the house and with a nice view over the water of the Bilderdijkkade) and a living room in the back overlooking the communal garden and facing west.

The modern light gray (sterling gray) SIEMATIC kitchen is located "between" the dining room and the sitting room. The kitchen is equipped with large practical drawers, a white / ecru colored natural stone worktop and SIEMENS built-in appliances, including a hood, a ceramic hob, a dishwasher, a fridge-freezer combination, a quooker and an oven / microwave.

Bedrooms:
There are two bedrooms in the apartment, both rooms give access to a balcony. The master bedroom is located at the front of the apartment, the smaller bedroom is located at the rear and overlooks the communal courtyard.

Outdoor space
The apartment is equipped at the front with two balconies facing east and a sunny large terrace (11 m2) at the rear with location west.

Storage room
There is a private storage room in the basement of the complex.

Service fee
The service costs for this apartment are € 215,- euro per month. This amount does not include an advance on heating costs of € 60,- yet. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex. Energy is therefore advanced, seperately from the service costs.
  
Technical installations
Heating: Through central and sustainable block heating.
Hot Water: Through the central facility.
  
Ground lease
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam. The rent for this property is currently € 2158,- per year. The lease for the garage is paid dor till the year 2066. The fixed ground rent for the property has been issued for ten years, indexation will follow in 2026. The General Provisions for continuing ground lease of 2000 are applicable.

Management
Management and administration is professionally taken care of.
A member meeting takes place at least once a year. All VVE (body corporate / association of owners) documents are available at our office.
  
Energy (EPA)
The seller hands over an energy label when selling.
  
Movable Affairs
In accordance with the completed list of movable goods.
  
Delivery:
The delivery will take place in consultation, but not before November 2019.
 
This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.

Particularities:
- Asking price parking space € 70.000,- k.k. (buyers purchase);
- Completion in mid-November 2019;
- 100 m² living space (NEN certificate present);
- Along the water of the Bilderdijkkade;
- 2.70 meter high ceilings;
- High-end quality finish;
- Spacious living room divided into a dining room and a sitting area;
- Two spacious bedrooms;
- Storage in the complex;
- Modern herringbone parquet floor with underfloor heating;
- All walls and ceilings are plastered and painted and equipped with a light plan (recessed spotlights);
- Fully insulated and equipped with triple HR glass;
- The building is equipped with solar panels;
- Monthly service costs excluding heating costs are € 207, -
- Annual lease payments for the home amount to € 2158 (financially deductible); the lease for the garage has been paid for till 2066.
Spectacular newly built apartment with LOFT appearance (surface 100 m2) including an elevator, a balcony on both sides of the apartment, two bedrooms and a private parking space (€ 70.000,- ) in the recently completed complex "My Canal House" in the heart of Old West on a fantastic location along the Bilderdijkkade.

A quiet location with all hotspots, restaurants, cafes and terraces in the immediate vicinity, "the Hallen" complex with the library, the Filmhallen cinema and the Canary Club. In the neighborhood there are various specialty shops and supermarkets. It is possible to place your own boat right in front of the apartment.

With an EPC of 0.15, the house is energy-neutral (solar panels, WTW water installation, Hotfill installation and triple HR +++ glass and underfloor heating with separate adjustable zones throughout the entire apartment).

Layout:
Shared entrance on the ground floor, lobby, access to the storage rooms and the garage, elevator.
Third floor; entrance to the apartment, hall, two bedrooms, storage room, toilet, bathroom, living room divided into a dining room and a living room, modern open kitchen in between the dining and living room, two balconies at the front of the apartment, sunny terrace facing West.

Living room and kitchen:
The living is divided into a dining area (located at the front of the house and with a nice view over the water of the Bilderdijkkade) and a living room in the back overlooking the communal garden and facing west.

The modern light gray (sterling gray) SIEMATIC kitchen is located "between" the dining room and the sitting room. The kitchen is equipped with large practical drawers, a white / ecru colored natural stone worktop and SIEMENS built-in appliances, including a hood, a ceramic hob, a dishwasher, a fridge-freezer combination, a quooker and an oven / microwave.

Bedrooms:
There are two bedrooms in the apartment, both rooms give access to a balcony. The master bedroom is located at the front of the apartment, the smaller bedroom is located at the rear and overlooks the communal courtyard.

Outdoor space
The apartment is equipped at the front with two balconies facing east and a sunny large terrace (11 m2) at the rear with location west.

Storage room
There is a private storage room in the basement of the complex.

Service fee
The service costs for this apartment are € 215,- euro per month. This amount does not include an advance on heating costs of €.60,- euro yet. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex. Energy is therefore advanced, seperately from the service costs.
  
Technical installations
Heating: Through central and sustainable block heating.
Hot Water: Through the central facility.
  
Ground lease
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam. The rent for this property is currently € 2158,- per year. The lease for the garage is paid dor till the year 2066. The fixed ground rent for the property has been issued for ten years, indexation will follow in 2026. The General Provisions for continuing ground lease of 2000 are applicable.

Management
Management and administration is professionally taken care of.
A member meeting takes place at least once a year. All VVE (body corporate / association of owners) documents are available at our office.
  
Energy (EPA)
The seller hands over an energy label when selling.
  
Movable Affairs
In accordance with the completed list of movable goods.
  
Delivery:
The delivery will take place in consultation, but not before November 2019.
 
This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.

Particularities:
- Asking price parking space € 70.000,- k.k. (buyers purchase);
- Completion in mid-November 2019;
- 100 m² living space (NEN certificate present);
- Along the water of the Bilderdijkkade;
- 2.70 meter high ceilings;
- High-end quality finish;
- Spacious living room divided into a dining room and a sitting area;
- Two spacious bedrooms;
- Storage in the complex;
- Modern herringbone parquet floor with underfloor heating;
- All walls and ceilings are plastered and painted and equipped with a light plan (recessed spotlights);
- Fully insulated and equipped with triple HR glass;
- The building is equipped with solar panels;
- Monthly service costs excluding heating costs are € 207, -
- Annual lease payments for the home amount to € 2158 (financially deductible); the lease for the garage has been paid for till 2066.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 800.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 215,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwjaar 2018 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 100 m² Gebouwgebonden buitenruimte 13 m² Externe bergruimte 5 m² Inhoud 318 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 3e woonlaag Balkon Ja Energie Isolatie Volledig geïsoleerd Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming, stadsverwarming en vloerverwarming geheel Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Parkeergelegenheid Garage Inpandig, parkeerkelder en parkeerplaats, voor 1 auto Voorzieningen Met elektrische deur Parkeerfaciliteiten Parkeergarage Parkeer capaciteit 1 Dak Soort dak Samengesteld dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie Q Perceelnummer 9161 Index 491 Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 2.158,- per jaar Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie Q Perceelnummer 9161 Index A192 Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Afgekocht tot 2066-12-15 Lasten € 1.708,- per jaar met optie tot afkopen
Route van naar Bilderdijkkade 50 C8, 1053 VN Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.