Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Burgemeester Hogguerstraat 933 in Amsterdam 1064 ED

Burgemeester Hogguerstraat 933

1064 ED Amsterdam
Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Omschrijving

** English text below**

Comfortabel en licht DRIE kamer appartement met een woonoppervlakte van 78 m2 (voorheen vier kamers) op de vierde verdieping aan de immer populairder wordende Burgemeester Hogguerstraat.

De locatie is uniek. Het appartement grenst direct aan de Sloterplas en het Sloterpark.
Je hoeft maar de straat over te steken en je kunt naar hartelust door...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1965 Woonoppervlakte 78 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text below**

Comfortabel en licht DRIE kamer appartement met een woonoppervlakte van 78 m2 (voorheen vier kamers) op de vierde verdieping aan de immer populairder wordende Burgemeester Hogguerstraat.

De locatie is uniek. Het appartement grenst direct aan de Sloterplas en het Sloterpark.
Je hoeft maar de straat over te steken en je kunt naar hartelust door het groen wandelen, fietsen of zwemmen.
Het Sloterparkbad of het gezellige Sloterstrand met een aangrenzend restaurant, een roei- en kano club en een jachthaventje met terras liggen op loopafstand van de woning!

Naar Plein 40-45 fiets je in 5 minuten voor de dagelijkse boodschappen.

OMGEVING EN COMPLEX:
Het appartementencomplex heeft een afgesloten entree.
De separate berging is gelegen in de onderbouw.
Het complex is gebouwd in 1965, telt dertien woonlagen die bereikbaar zijn met lift en beschikt over een behulpzame en actieve huismeester.

De wijk Slotermeer is goed bereikbaar door openbaar vervoer (tram, bus, metro) en de uitvalswegen (ring A-10) bevinden zich op korte afstand.
De wijk kenmerkt zich door laagbouw, afwisselend met flatgebouwen met daar tussen veel groenvoorzieningen en in dit geval ook de Sloterplas met zijn vele recreatiemogelijkheden.

INDELING:
Begane grond: gezamelijke (afgesloten) entree, bergingen, trappenhuis, lift.
Vierde verdieping: meterkast op de gang, entree, tochtportaal, hal, badkamer, keuken, grote slaapkamer aan de achterzijde (voorheen twee slaapkamers - toegang tot het balkon), woonkamer met toegang tot het balkon, slaapkamer aan de galerijzijde. In de woonkamer en de hal is een eikenhouten vloer aangebracht, de keuken is voorzien van zeil, de slaapkamers van vloerbedekking.

Door de gehele woning zijn houten kozijnen gerealiseerd met dubbele beglazing.

Woonkamer en keuken:
De woonkamer is voorzien van een eikenhouten vloer en geeft toegang tot het balkon op het westen.
De keuken bevindt zich aan de zijde van de galerij en is voorzien van zeil, inbouwapparatuur en losse apparatuur, waaronder een vier-pits gasfornuis, magnetron, vaatwasser en een koelkast en een vriezer.

Slaapkamers:
Thans zijn er twee slaapkamers in het appartement, het creëren van een derde slaapkamer is zeer eenvoudig. De master bedroom (twee slaapkamers samen gevoegd tot één) is aan de westzijde gelegen (toegang tot het balkon) en de tweede slaapkamer bevindt zich aan de galerij zijde. In beide slaapkamers is vloerbedekking aangebracht.

Badkamer:
De badkamer is uitgerust met een wastafelmeubel en een inloopdouche. Het toilet is separaat en bevindt zich in de hal.

Buitenruimte
Vanuit het appartement en het balkon heb je zicht op de Sloterplas en het groen. Het balkon heeft een oppervlakte van 12 m2 en ligt over de gehele breedte van het appartement. Een heerlijke plek om even bij te komen na je werk.

Berging
In de onderbouw van het complex is een berging gelegen.

Parkeren
Het is mogelijk de auto middels een bewoners vergunning (kosten: € 55,- per jaar) voor de deur van het complex te parkeren. Bezoekers kunnen kosteloos middels een blauwe schijf/zone parkeren.

Servicekosten
De servicekosten bedragen voor dit appartement € 168,82 per maand.
Dit bedrag is exclusief een voorschot op de stookkosten. In de servicekosten zijn o.a. de kosten voor de opstalverzekering verwerkt, de kosten van de administrateur, de kosten voor groot onderhoud & schoonmaak van het complex en de kosten van de huismeester.

Stookkosten
Het maandelijkse voorschot voor de stookkosten bedraagt € 85,- per maand. Eenmaal per jaar worden de stookkosten verrekend met de betaalde voorschotten. De appartementen worden verwarmd door middel van centrale blokverwarming.

Technische installaties
Verwarming: Middels centrale blokverwarming.
Warm Water: Middels de centrale voorziening.

Erfpacht
Het complex is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht door de gemeente Amsterdam, de canon bedraagt € 79,15 per jaar, de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van 1955 zijn van kracht.

Vanaf 2035 zal (bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2019) de canon € 107 per jaar + inflatie in 2019 (excl. notariskosten) gaan bedragen.
Eeuwigdurend de erfpacht afkopen is bij een overstap in 2019 mogelijk tegen een richtbedrag van € 2.905 - (excl.notariskosten).

Indien je het huidige en het eeuwigdurende tijdvak wenst af te kopen (je betaalt nooit meer erfpacht) bedraagt de richtprijs op basis van een overstap in 2019 € 3.823,-

Deze bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de rekentool van de Gemeente Amsterdam.
Er kunnen geen rechten aan de uitkomsten van deze rekentool worden ontleend.

Beheer
Het beheer en de administratie wordt verzorgd door de firma Intrema.
Er wordt minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering belegd. De VVE stukken zijn op kantoor beschikbaar.

Bouw- en Woningtoezicht
Navraag bij de afdeling BWT heeft geen nadelige informatie opgeleverd.

Energie (EPA)
Verkoper overhandigt bij verkoop een energielabel D aan de nieuwe eigenaar.

Roerende Zaken
Conform de ingevulde Lijst van Zaken.

Oplevering en bijzonderheden:
De oplevering vindt plaats in overleg.
Het voordeel voor de overdrachtsbelasting is voor rekening van verkoper.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

** English text**

Comfortable and light THREE room apartment with a living area of ?approximately ?78 m2 (formerly four rooms) on the fourth floor at the popular street along the Burgemeester Hogguerstraat.
 
The location is unique. The apartment is directly adjacent to the Sloterplas and Sloterpark.
The Sloterparkbad or the cozy Sloterstrand with an adjacent restaurant, a rowing and canoe club, marina with a terrace are within walking distance of the house!
 
You can cycle to Plein 40-45 in 5 minutes for your daily shopping.
 
SURROUNDINGS AND COMPLEX:
The apartment complex has a closed entrance.
The separate storage room is located in the basement.
The complex was built in 1965, has thirteen floors that can be reached by elevator and has a helpful and active caretaker.
 
The Slotermeer district is easily accessible by public transport (tram, bus, metro) and the roads (ring A-10) are a short distance away.
The district is characterized by low-rise buildings, alternating with apartment buildings with many green spaces in between and in this case also the Sloterplas with its many recreational opportunities.
 
LAYOUT:
Ground floor: common (closed) entrance, storage rooms, staircase, elevator.
Fourth floor: meter cabinet in the hallway, entrance, tour portal, hall, bathroom, kitchen, large bedroom at the rear (previously two bedrooms - access to the balcony), living room with access to the balcony, bedroom on the gallery side. In the living room and the hall is an oak floor installed, the kitchen is equipped with tarpaulin, the bedrooms with carpeted floors.

Wooden frames with double glazing have been realized throughout the house.
 
Living room and kitchen:
The living room has an oak floor and gives access to the balcony on the west.
The kitchen is located on the side of the gallery and is equipped with tarpaulin, built-in appliances and separate equipment, including a four-burner gas cooker, microwave, dishwasher and a fridge and a freezer.
 
Bedrooms:
There are currently two bedrooms in the apartment, creating a third bedroom is very easy. The master bedroom (two bedrooms joined together to form one) is located on the west side (access to the balcony) and the second bedroom is on the gallery side. Carpet has been installed in both bedrooms.
 
Bathroom:
The bathroom is equipped with a sink and a walk-in shower. The toilet is separate and is located in the hall.
 
Outdoor space
From the apartment and the balcony you have a view of the Sloterplas and the greenery. The balcony has an area of ??12 m2 and is located over the entire width of the apartment. A wonderful place to relax after work.
  
Storage room
A storage room is located in the substructure of the complex.
  
Parking
It is possible to park the car in front of the door of the complex by means of a residents permit (costs: € 55 per year). Visitors can park for free through a blue disc / zone.
  
Service fee
The service costs for this apartment are € 168,82 per month.
This amount does not include an advance on heating costs yet. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker.
 
Heating costs
The monthly advance for the heating costs is € 85,- per month. Once a year the heating costs are settled with the paid advances. The apartments are heated by central block heating.
  
Technical installations
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.
  
Ground lease
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam, the rent is € 79,15 per year, the General Provisions for continuous lease of 1955 are in force.
  
From 2035 (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the rent will amount to € 107,- per year + inflation in 2019 (excluding notary fees).
Buying the ground lease forever is possible with a switch in 2019 at a target amount of € 2.905 - (excl. Notary fees).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 3.823.
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool.
  
Management
The management and administration is provided by the company Intrema.
A member meeting is convened at least once a year. The VVE documents are available at our office.
  
Building and house supervision
Checking with the BWT department did not provide any adverse information.
  
Energy (EPA)
The seller hands an energy label D to the new owner upon sale.
  
Movable Affairs
In accordance with the completed List of Affairs.

Delivery and details:
The delivery takes place in consultation.
The benefit for the transfer tax is borne by the seller.
Comfortable and light THREE room apartment with a living area of ?approximately ?78 m2 (formerly four rooms) on the fourth floor at the popular street along the Burgemeester Hogguerstraat.
 
The location is unique. The apartment is directly adjacent to the Sloterplas and Sloterpark.
The Sloterparkbad or the cozy Sloterstrand with an adjacent restaurant, a rowing and canoe club, marina with a terrace are within walking distance of the house!
 
You can cycle to Plein 40-45 in 5 minutes for your daily shopping.
 
SURROUNDINGS AND COMPLEX:
The apartment complex has a closed entrance.
The separate storage room is located in the basement.
The complex was built in 1965, has thirteen floors that can be reached by elevator and has a helpful and active caretaker.
 
The Slotermeer district is easily accessible by public transport (tram, bus, metro) and the roads (ring A-10) are a short distance away.
The district is characterized by low-rise buildings, alternating with apartment buildings with many green spaces in between and in this case also the Sloterplas with its many recreational opportunities.
 
LAYOUT:
Ground floor: common (closed) entrance, storage rooms, staircase, elevator.
Fourth floor: meter cabinet in the hallway, entrance, tour portal, hall, bathroom, kitchen, large bedroom at the rear (previously two bedrooms - access to the balcony), living room with access to the balcony, bedroom on the gallery side. In the living room and the hall is an oak floor installed, the kitchen is equipped with tarpaulin, the bedrooms with carpeted floors.

Wooden frames with double glazing have been realized throughout the house.
 
Living room and kitchen:
The living room has an oak floor and gives access to the balcony on the west.
The kitchen is located on the side of the gallery and is equipped with tarpaulin, built-in appliances and separate equipment, including a four-burner gas cooker, microwave, dishwasher and a fridge and a freezer.
 
Bedrooms:
There are currently two bedrooms in the apartment, creating a third bedroom is very easy. The master bedroom (two bedrooms joined together to form one) is located on the west side (access to the balcony) and the second bedroom is on the gallery side. Carpet has been installed in both bedrooms.
 
Bathroom:
The bathroom is equipped with a sink and a walk-in shower. The toilet is separate and is located in the hall.
 
Outdoor space
From the apartment and the balcony you have a view of the Sloterplas and the greenery. The balcony has an area of ??12 m2 and is located over the entire width of the apartment. A wonderful place to relax after work.
  
Storage room
A storage room is located in the substructure of the complex.
  
Parking
It is possible to park the car in front of the door of the complex by means of a residents permit (costs: € 55 per year). Visitors can park for free through a blue disc / zone.
  
Service fee
The service costs for this apartment are € 168,82 per month.
This amount does not include an advance on heating costs yet. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker.
 
Heating costs
The monthly advance for the heating costs is € 85,- per month. Once a year the heating costs are settled with the paid advances. The apartments are heated by central block heating.
  
Technical installations
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.
  
Ground lease
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam, the rent is € 79,15 per year, the General Provisions for continuous lease of 1955 are in force.
  
From 2035 (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the rent will amount to € 107,- per year + inflation in 2019 (excluding notary fees).
Buying the ground lease forever is possible with a switch in 2019 at a target amount of € 2.905 - (excl. Notary fees).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 3.823.
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool.
  
Management
The management and administration is provided by the company Intrema.
A member meeting is convened at least once a year. The VVE documents are available at our office.
  
Building and house supervision
Checking with the BWT department did not provide any adverse information.
  
Energy (EPA)
The seller hands an energy label D to the new owner upon sale.
  
Movable Affairs
In accordance with the completed List of Affairs.

Delivery and details:
The delivery takes place in consultation.
The benefit for the transfer tax is borne by the seller.
 
This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 315.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwjaar 1965 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht en beschutte ligging Indeling Woonoppervlakte 78 m² Gebouwgebonden buitenruimte 13 m² Externe bergruimte 4 m² Inhoud 259 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 4e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse D Energieindex 1.85 Energie einddatum 15-12-2021 Isolatie Dubbel glas Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming en stadsverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeergarage Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Beschermd stads- of dorpsgezicht Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 168,82 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Sloten Sectie D Perceelnummer 5744 Index A47 Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Lasten € 79,15 per jaar
Route van naar Burgemeester Hogguerstraat 933, 1064 ED Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.